Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bob Storms en een Opdrachtgever waarop Bob Storms deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en prijsvoorstellen

Een prijsofferte of prijsvoorstel wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn altijd exclusief btw, op de factuur zal bovenop het afgesproken bedrag in de offerte of het prijsvoorstel 21% btw aangerekend worden, tenzij de aard van de vergoeding een ander btw-percentage vereist. De offerte of het prijsvoorstel vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. Indien geen vervaldatum vermeld wordt, bedraagt de geldigheidsduur 20 werkdagen. De uitvoering van de opdracht start pas na schriftelijke goedkeuring van de offerte of het prijsvoorstel door de opdrachtgever.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Bob Storms garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in zijn vakgebied.

Artikel 4. Aanpassingen

De opdrachtgever heeft recht op één revisieronde, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte of het prijsvoorstel.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen, houdt een overeenkomst tussen Bob Storms en de opdrachtgever geen licentie, gebruiksrecht of overdracht in van intellectuele rechten. Bob Storms vrijwaart de opdrachtgever tegen elke vordering, tegen hem ingesteld, op grond van inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens het gebruik van het geleverde. De opdrachtgever zal Bob Storms van dergelijke vordering onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6. Geheimhouding

Zowel de opdrachtgever als Bob Storms verbinden zich ertoe om zo discreet mogelijk om te gaan met alle gegevens over de opdracht, de opdrachtgever of het project. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie waarvan kan worden bewezen dat:

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van de afgeleverde producten van Bob Storms. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de afgeleverde producten van de opdrachtnemer. Bob Storms garandeert wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Klachten

Klachten over facturen of diensten moeten gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst. Zijn de afgeleverde producten al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Bob Storms is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur. Klachten worden via mail gecommuniceerd aan hello@bobstorms.be.

Artikel 9. Facturatie

De factuur volgt na of bij inlevering van de afgesproken eindproducten.

De betalingstermijn bedraagt 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor het verstrijken van de deadline van de opdracht kan de opdrachtgever de factuur nog betwisten. Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 9% met een minimum van 55,00 EUR. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur (cfr. artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 10. Voorschotten

Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50% worden gevraagd, tenzij anders overeengekomen door de opdrachtgever en de opdrachtnemer (bijvoorbeeld via tussentijdse facturen).

Artikel 11. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline van de opdracht, geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline van de opdracht af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte, prijsvoorstel of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Bob Storms hiervan de oorzaak is. Indien dat het geval is, dekt de offerte, het prijsvoorstel of de factuur het meerwerk.

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Bob Storms de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals bijvoorbeeld e-mails, sms-berichten of WhatsApp-conversaties – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegde rechtbank

De overeenkomst valt onder het Belgisch recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Deze algemene voorwaarden werden opgemaakt op 16/11/2019 en voor het laatst gewijzigd op 01/09/2022.

Download als PDF